Northmeteo.gr
Ελλάδα

Προεδρικό διάταγμα για τη λιμνη Παμβωτιδα – Οι τεσσερις βασικοι αξονες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση και για διάστημα ενός μήνα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης».

Η επεξεργασία του ΠΔ, η διαβούλευση επί αυτού και η επακόλουθη κύρωσή του αποτελούσε δέσμευση του ΥΠΕΝ, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα του ΠΔ για την προστασία της λίμνης, τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και την εύλογη ανησυχία των τοπικών κοινωνιών.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, παρά την πανθομολογούμενη ανάγκη προστασίας της λίμνης, του ευρύτερου υγροτοπικού οικοσυστήματος και των προστατευόμενων ειδών υπήρξε για πολλά χρόνια ένα κενό στο ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο, λόγω της απραξίας προηγούμενων ετών. «Το ΥΠΕΝ ξεπερνά τα ποικίλα εμπόδια στη διαδικασία θεσμοθέτησης της περιοχής και προχωρά στο τελικό στάδιο για την επίλυση των χρόνιων ζητημάτων που απασχολούν την πόλη των Ιωαννίνων και την ευρύτερη περιοχή. Με το ΠΔ τίθενται οι βάσεις για την αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης, από το οποίο εξαρτάται άμεσα η τοπική οικονομία και η ποιότητα της ζωής των κατοίκων», τονίζει το υπουργείο.

Παράλληλα η ευρύτερη περιοχή έχει ενταχθεί στο εθνικής κλίμακας έργο ύψους  17,5 εκ. ευρώ για την «εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000», που θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης.

Η «Ειδική Περιβαλλοντική  Μελέτη (Ε.Π.Μ.) Ανάπλασης Ανάδειξης και προστασίας της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και της περιμετρικής αυτής περιοχής» εγκρίθηκε το 2001 και το προτεινόμενο Π.Δ. αυτής θεσμοθετήθηκε το 2001. Εντούτοις ακυρώθηκε στο ΣτΕ το 2007.

Προκειμένου να επιτευχθεί αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος στο σχέδιο Π.Δ. λήφθηκαν υπόψη τόσο η «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Ανάπλασης Ανάδειξης και προστασίας της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και της περιμετρικής αυτής περιοχής», τα Τυποποιημένα Δελτία Δεδομένων του Natura 2000, οι κατευθύνσεις του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού για την περιοχή, τα σχέδια Δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας που απαντώνται στην περιοχή, το σχέδιο Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, οι έως σήμερα απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, όσο και τα σχόλια και οι απόψεις των πολιτών της χώρας, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά κατά την περίοδο προηγούμενων δημόσιων διαβουλεύσεων για το χαρακτηρισμό της εν λόγω περιοχής.

Ο χαρακτηρισμός που επιτυγχάνεται μέσω του συγκεκριμένου Π.Δ. αφορά σε μία σημαντική περιοχή της χώρας που δέχεται πολλαπλές πιέσεις καθώς περιλαμβάνει αισθητικό δάσος, εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση (Natura) 2000, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, πολιτικό αεροδρόμιο Ιωαννίνων, στρατόπεδα – στρατιωτικές υποδομές του Υπ. Εθνικής Άμυνας, θεσμοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους, κ.α.

Κάποια από τα βασικά ζητήματα που λύνονται με το συγκεκριμένο σχέδιο Π.Δ. είναι:

·         η ορθολογική διαχείριση της λίμνης και γενικότερα των επιφανειακών υδάτων

·         η προστασία της βιοποικιλότητας με έμφαση στη σημαντική ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί η περιοχή

·         η διαχείριση των οικιστικών πιέσεων και των χρήσεων γης με προοπτική την εκπόνηση ειδικής πολεοδομικής μελέτης

·         η αειφορική λειτουργία των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που φιλοξενούνται στη λίμνη και στην άμεση περιοχή γύρω από αυτή

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο «με την έκδοση του Π.Δ. θα υπάρχουν πλέον ξεκάθαρες χρήσεις γης και θα τεθούν οι βάσεις για την αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος της Λίμνης, από το οποίο εξαρτάται άμεσα η τοπική οικονομία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη να στηριχτεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ηπείρου στα περιβαλλοντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Τομείς όπως ο αγροτοδιατροφικός τουρισμός και η μεταποίηση εξαρτώνται και συνδέονται με το περιβάλλον και την ιδιαίτερη αξία των πόρων της περιοχής. Αλλά και οι περιβαλλοντικοί πόροι αποτελούν αναπτυξιακό δυναμικό που μπορεί να τροφοδοτήσει την εργασία και την τοπική οικονομία, και ποσοτικά και ποιοτικά. Εδώ και χρόνια, η υποτίμηση του περιβάλλοντος και η έλλειψη του ολοκληρωμένου σχεδιασμού λειτούργησε ως τροχοπέδη με δυσμενείς επιπτώσεις στην ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας. Από τη μεριά μας με μια σειρά ριζικές μεταρρυθμίσεις, όπως το κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες, το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο, η συγκρότηση των νέων Φορέων προστατευόμενων περιοχών, ανατρέπουμε αυτό το ελλειμματικό παρελθόν και βάζουμε τις βάσεις της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει και το ΠΔ της Παμβώτιδας».

Το Π.Δ., τονίζει το ΥΠΕΝ, μετά την κύρωσή του θα αποτελέσει ένα βιώσιμο αναπτυξιακό εργαλείο τόσο για την προστατευόμενη όσο και για την ευρύτερη περιοχή, με παράλληλους και συμπληρωματικούς στόχους την προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου, αλλά και την ενίσχυση του τοπικού και περιφερειακού οικονομικού προϊόντος. Και βέβαια θα αποτελέσει ισχυρή παρακαταθήκη και βάση λειτουργίας του Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και του Σχεδίου Διαχείρισης που συγκροτήθηκε και θα λειτουργεί με το Ν.4519/18.

Με στόχο να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην προστασία και αειφόρο ανάπτυξη της Λίμνης Παμβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής,ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν στην εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και τη Δευτέρα 21η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου Π.Δ.

 

Πηγή: GreenAgenda

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σαν καλοκαίρι σήμερα: Μια ανάσα από τους 30 βαθμούς σήμερα σε 8 περιοχές της Ελλάδας [λίστα]

Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας – Στην πρώτη γραμμή της δράσης για το κλίμα

Απόλυτο viral οι φωτογραφίες του Northmeteo για το Βόρειο Σέλας

Northmeteo
Welcome to the No1 Forecast weather site

Το northmeteo.gr χρησιμοποιει cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης σας. Περσσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close